Términos Legais do Portal Preparadores Oposiciones

A efectos do previsto na “Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal”, Preparadores Oposiciones informa ó usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos personais creado por e para Preparadores Oposiciones bajo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantenemento e xestión da relación co usuario, así coma as labores de información, formación e comercialización do servizo e das actividades relacionadas cos mesmos. No momento de aceptación das presentes Condiciones Generales, Preparadores Oposiciones precisará da recollida duns datos básicos e imprescindibles para a prestación dos servizos. Ditos datos son: Nome, apelidos, dirección, código Postal, e teléfono do Usuario. No momento da aceptación do presente contrato o Usuario será informado do carácter necesario da recollida de tales datos.

Así mesmo Preparadores Oposiciones para a prestación de determinados servizos podrá solicitar do usuario unha serie de datos complementarios que se destinarán a labores de información, formación y comercialización dos servizos ofrecidos por Preparadores Oposiciones: i) o número de identificación fiscal ii) localidade iii) fecha de nacemento iv) sexo v) profesión vi) intereses persoais. Tales datos son voluntarios y no momento da aceptación do presente contrato o usuario será informado do carácter non obligatorio da recollida dos mesmos para a prestación dos servizos de Preparadores Oposiciones, non obstante a no cumplimentación de ditos datos impedirá a Preparadores Oposiciones prestar todos aquelos servizos vinculados a tales datos.

O usuario presta o seu consentimento para que Preparadores Oposiciones poda facer uso dos seus datos de navegación por Internet a fin de remitirlle publicidade de terceiros acorde cos sitios web que visite. Os anunciantes serán os únicos responsables da veracidade, exactitude e legalidade da súa publicidade sendo Preparadores Oposiciones un mero difusor da mesma. Os anunciantes non podrán ter acceso os datos personais do Usuario, directamente sin o consentimento expreso do usuario en cada ocasión.

Os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos personais recollidos podrán ser exercitados polos Usuarios, e no seu caso, por quen o represente mediante solicitude escrita e firmada na que se conteñan os seguintes datos: nome, apelidos do cliente, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do DNI ou Pasaporte, e petición en que se concreta a solicitude, dirixida á seguinte dirección: preparadores.opos@gmail.com.

De conformidade co establecido en las condicións xerais o usuario conoce e acepta o empleo da tecnoloxía “Cookie” por parte de Preparadores Oposiciones, se ben pode configurar o seu navegador para ser avisado de elo e impedir a instalación de “Cookies” no seu disco duro, por favor, consulte instruccións e manual do seu navegador para completar esta información.

Sempre que Preparadores Oposiciones solicite o número dunha tarxeta de crédito do usuario farao de forma cifrada, e estará protexido pola clave de forma que sólo o usuario poida ter acceso a dicha información persoal, sendo o cliente o único responsable de manter en secreto a súa clave.